مقالة حاضر حاصل شش سال تحقیق دورة دکترای نویسنده است که طی آن استنباط گردیده که موسیقی مناسب (صحیح) میتواند تأثیر زیادی بر ورزش و انجام تمرینات ورزشی داشته باشد. باعث خوشحالی نویسنده خواهد بود که مربیان و ورزشکاران را در یافتههای خود شریک گرداند.

● چگونه موسیقی به اعمال ورزشی کمک میکند؟
 

با بررسی این حوزه و بر اساس مطالعات تحلیلیِ انجامگرفته در دانشکده، آشکار میگردد که موسیقی ممکن است به چهار طریق به انجام ورزش و تمرینات ورزشی کمک نماید.
▪ اول، در طول تمرینات منظم مانند دویدن، موسیقی میتواند توجه ورزشکار را محدود و درنتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سهگانه به آن بهعنوان مسئلهای مهم و مجزا مینگرند.
▪ دوم، موسیقی میزان برانگیختگی شخص را تغییر میدهد و بنابراین بهعنوان شکلی از تحریک که اهمیت زیادی در مسابقات دارد، مورد استفاده قرار میگیرد یا بهعنوان مسکّنی برای فرو نشاندن اضطراب ورزشکاران تلقی میگردد. یکی از عوامل مؤثر، تولید کاستهای صوتی است که ترکیبی هستند از موسیقی محرک و آثار کلامی که به مثابة راهکاری برای ایجاد اعتماد به نفس تلقی میگردند. همچنین نویسنده از موسیقی آرامبخش همانند پسزمینهای در تکنیکهای آرامشبخش استفاده میکند، که از طریق آموزشهای کلامی عموماً به کار گرفته شدهاند.
▪ سوم، موسیقی میتواند به دلیل وجود تشابهاتی بین ریتم و حرکات بدن انسان مفید واقع گردد. بنابراین تطابق موسیقی با ورزش، همواره افزایش راندمان شرکتکنندگان در تمرینات ورزشی را نمایان ساخته است.
▪ چهارم، در ارتباط با نکتة قبلی، خصوصیات ریتمی موسیقی از الگوهای مهارتهای فیزیکی تقلید مینماید، بنابراین موسیقی قادر است اکتساب مهارتهای حرکتی را افزایش داده و محیط آموزشی بهتری را ایجاد نماید. برای اثبات مدعی شواهدی در ورزشهای ژیمناستیک و شنا ارائه شده است.

● انتخاب موسیقی صحیح:
 

تحقیقات اخیر نشان میدهد که چهار عامل مهم و تأثیرگذار در خصوصیات برانگیزندة موسیقی وجود دارد. ▪ اول، به این علت که مردم به عکسالعمل نشان دادن نسبت به محرکهای ریتمیک، تمایل نهفتهای دارند. در حقیقت پاسخ ریتمیک به موسیقی، نهفتهترین عامل است.
▪ دوم، جنبههای هارمونیک و ملودیک موسیقی، اجرای شنونده را شکل میدهد و بر حالات روحی وی تأثیر میگذارد.
▪ سوم، مشخصة فرهنگیِ موسیقی از طریق پرورش فرهنگی ـ اجتماعی و موسیقیای که شخص قبلاً در معرض آن بوده، بر پاسخ شنونده تأثیرگذار خواهد بود.
▪ چهارم، عامل ارتباط که مربوط میشود به ارتباطات موسیقایی مفرط که توسط موسیقی برانگیخته شدهاند؛ به این معنی که صدا میتواند باعث ایجاد اصوات دیگری شود که فعالیتهای فیزیکی را خلق میکند. پاسخ ریتمیک و فاکتورهای موسیقایی در درونِ طبیعت موسیقی وجود دارد، حال آنکه تأثیرات فرهنگی و عوامل ارتباطی نسبت به موسیقی، عوامل خارجی محسوب میگردند.

● نتیجه:
 

موسیقی اغلب منبعی بکر برای انگیزش و الهام گرفتن در ورزش و تمرینات ورزشکاران محسوب میشود. یکی از مهمترین نکات که باید به یاد داشته باشیم این است که سلیقة موسیقایی در واقع امری بسیار شخصی است و به همین دلیل از توصیه برای انتخاب نوع موسیقی پرهیز شده است زیرا این مسئله کاملاً بستگی به تصمیم شخص دارد. به هر حال اکنون شما باید نسبت به عواملی که گوش فرا دادن به موسیقی در امر ورزش را ارزشمندتر میکند، هوشیارتر باشید. 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 11:39  توسط محمد احسان  | 
شاید بتوان این موضوع را از ویژگیهای منحصر به فرد عصر جدید به شمار آورد كه شركتها و بنگاههای صنعتی و اقتصادی و تجاری كوچك و نوپا با رشد سریع و بهتآور خود، بهعنوان رقیب جدی شركتهای بزرگ و باسابقه به میدان میآیند و حتی در این رقابت سخت و پرتنش پیروز میشوند. نگاهی به فهرست شركتهای برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست چنددهه گذشته بهخوبی گواه این واقعیت است. شركت رایانهای دل (DELL CORPORATION) یكی از مثالها و الگوهای مطرح در این زمینه است. شركتی كه تنها دودهه پیش با همت و جدیت و خلاقیت جوانی ۱۹ ساله و گریزان از درس و دانشگاه، تنها با سرمایه ۱۰۰۰ دلار شكل گرفت و به سرعت باابداع روش فروش مستقیم اینترنتی رایانه و سیستمهای آن به شركتی چندمیلیارد دلاری با بیش از ۶۰ هزار كارمند در ۱۵۰ كشور جهان تبدیل شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 11:38  توسط محمد احسان  | 
كاباكف و استوفی (۲۰۰۱) بعد از مرور تحقیقات در رهبری و سن، اهمیت ارتباط بین سن و رهبری را توضیح داده اند. در بخش اول آنها توضیح می دهند كه كارمندان پیرتر برای سالهای طولانی تری در استخدام یك شركت باقی می مانند و آنها در كنار اعضای جوانتر در كارها و نقشهای رهبری متفاوت، كار می كنند. از آنجا كه كارمندان جوان و پیر فراوانی در سازمان وجود دارند، اداره موثر هر دوی آنها به منظور درك كاملتر اهداف سازمانی ضروری است. هر گروه سنی مزایایی دارد. فناوری، ارتقای سریع كارمندان جوان را تشویق و تحریك كرده است و در مقابل تجربه كارمندان پیرتر را بسیار مطرح ساخته است. علاوه بر آن، سازمانهای امروزی تعامل بیشتری را بین كارمندان جوان و پیر به وجود آورده اند و روش رهبری خاصی برای اداره موثر هركدام ارائه نشده است. از سوی دیگر، در سازمانهای گوناگون، تیم مدیریت عالی از اعضای متفاوت (از نظر سنی) تشكیل شده است. آنها معتقدند كه توانایی درك، پی بردن و اندازه گیری موثر و دقیق تنوع تفاوتهای سنی اكنون برای سازمانها ضروری است و در آینده سازمانها را بـــه سیستم هایی با عملكرد عالی تبدیل می كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 11:36  توسط محمد احسان  | 

راهبرد های مطالعه و یادگیری:

روانشناسان یادگیری در طول بیست سال اخیر به پیشرفت های عظیمی دست یافته و به دیدگاههای تازه ای نسبت به مطالعه و یادگیری رسیده است. نظریه ها و روش های جدید یادگیری و مطالعه که عمدتاً از روانشناسی خبر پردازی  سر بر آورده اند. در بسیاری از مواقع مکمل نطریه ها وروش های قدیمی هستند، اما در بعضی موارد با آن ها متفاوت است. بنا بر نظریه های قدیمی خواندن که در روش های مطالعه زیر بنای روش های تند خوانی قرار گرفته، چنین فرض شده است که سرعت مطالعه وابسته به حرکات سریع چشم است، یعنی هر چقدر چشم سرعتر از روی کلمات بگذرد، ذهن نیز سریع تر اطلاعات موجود در کلمات را درک می کند. بر خلاف این نظریه در روان شناسی یادگیری جدید که از یک رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات سر چشمه می گیرد، اینگونه استدلال می شود که عامل مهم در سرعت مطالعه، پردازش اطلاعات در ذهن خواننده است. یعنی هر چه ذهن آدمی اطاعات دریافتی را سریع تر پردازش کند، سرعت درک ولذا سرعت مطالعه او نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت های فردی افراد در خواندن به فرآیند پردازش اطلاعات مرکزی وابسته است نه به فرآ یند های حسی پیرامونی.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:11  توسط محمد احسان  | 

به نام خدا

1-    چرا يخ سفید است؟

آیا تا به حال دقت کرده اید که چرا یخ های داخل یخچال شما به رنگ سفید است و شفاف نیست؟ یا زمانیکه آن را داخل آب می اندازید، چرا سفیدی را وارد آب نمی کند و آب شفاف می ماند؟

آبی که از لوله های شهری وارد خانه ها می شود، معمولا دارای املاح معدنی و در ایران، کلر بسیار زیادی است. معمولا این املاح باعث ایجاد ناخالصی در ویژگی های مختلف آب می شود. یکی از این ناخالصی ها خود را به هنگام یخ زدن نشان می دهد . همه می دانند که آب بی رنگ است و قاعدتا باید حالت جامد آن هم بی رنگ باشد؛ چون تغییر شیمیایی صورت نگرفته است. اما همانطور که گفته شد این املاح باعث سفید شدن یخ می شونداما برای اینکه یک یخ شفاف و بی رنگ داشته باشیم، لازم است که ۲ کار انجام شود:

۱-آب کاملا تصفیه و فیلتر شود.

۲-آب حتما جوشانده شود.

همه می دانند که جوشاندن فواید بسیار زیادی دارد اما در این قضیه، جوشاندن نقش وسیع تری را هم بازی می کند. اگر شما یک لیتر آب شهر را ۱ بار بجوشانید، بیشتر میکروب های آن کشته می شود و مقداری از املاح آن از بین می رود. اما اگر دوباره آن را بجوشانید، مقداری هوا داخل آب حل می شود و این باعث تجزیه شدن املاح معدنی و در نتیجه خنثی شدن آن ها می شود.

برای درست کردن یک یخ شفاف مقداری آب فیلتر شده تهیه کنید (اگر فیلتر شده هم نبود، نتیجه خواهید گرفت) حالا آن را داخل یک ظرف بریزید و بجوشانید. آن را از روی گاز بردارید و بگذارید سرد شود. حالا دوباره آن را بجوشانید و داخل فریزر بگذارید! بعد از چند ساعت می توانید یخ شفاف را ببینید!

2-     چرا برف سفید است؟

برف سفید نیست. برف از کریستالهای یخ درست شده و انبوه آنها سفید به نظر می‌رسد درست مانند خرده شیشه‌هایی که انبوه آنها سفید به نظر می‌آید.

نور بازهم مانند شیشه، از بخشی از سطوح یخ دانه برف منعکس می‌شود و رنگ خاصی را بازتاب می‌دهد. هنگامی که مقدار زیادی برف انباشته شده باشد و از روی هر وجه هر دانه برف بخشی از نور منعکس شود، این نور به نقاط اطراف بازتاب یافته و دوباره برمی‌گردد. از آنجا که همه رنگها تقریبا به میزان مساوی پراکنده هستند، انبوه برف سفیدرنگ به نظر می‌رسد.

در واقع، هنگامی که نور در حال تابش و بازتابش است، یخ بخشی از آن را جذب می‌کند و رنگ قرمز، آسانتر از رنگ آبی جذب می‌شود و در نتیجه، رنگ آبی بازتاب می‌یابد. به همین دلیل اگر به داخل یک توده برف خوب نگاه کنید، گاه در آن رنگ آبی را مشاهده می‌کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:8  توسط محمد احسان  | 

ديابت به معنی افزايش ميزان قندخون است كه در اثر كاهش ميزان انسولين يا مقاومت در برابر انسولين ايجاد مي‌شود. انسولين هورموني است كه براي كنترل ميزان قند خون توسط پانكراس ترشح مي‌شود. براي اين‌كه اين بيماري را به خوبي متوجه شويد، ابتدا بايد پروسه طبيعي متابوليسم غذاها را بشناسيد. وقتي غذا هضم مي‌شود، چندين اتفاق رخ مي‌دهد. گلوكز (که منبع تأمين سوخت براي بدن است) وارد جريان خون مي‌شود. غده پانكراس انسولين توليد مي‌كند و نقش انسولين انتقال گلوكز از جريان خون به ماهيچه‌ها، چربي و سلول‌هاي كبد است. در اين مناطق گلوكز به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

افراد مبتلا به ديابت قندخون بالايي دارند، زيرا غده پانكراس آنها انسولين كافي توليد نمي‌كند يا ماهيچه‌ها، چربي و سلول‌هاي كبد آنها به طور طبيعي به انسولين پاسخ نمي‌دهند يا هردوي اين موارد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:7  توسط محمد احسان  | 

مقالة حاضر حاصل شش سال تحقیق دورة دکترای نویسنده است که طی آن استنباط گردیده که موسیقی مناسب (صحیح) میتواند تأثیر زیادی بر ورزش و انجام تمرینات ورزشی داشته باشد. باعث خوشحالی نویسنده خواهد بود که مربیان و ورزشکاران را در یافتههای خود شریک گرداند.

● چگونه موسیقی به اعمال ورزشی کمک میکند؟
 

با بررسی این حوزه و بر اساس مطالعات تحلیلیِ انجامگرفته در دانشکده، آشکار میگردد که موسیقی ممکن است به چهار طریق به انجام ورزش و تمرینات ورزشی کمک نماید.
▪ اول، در طول تمرینات منظم مانند دویدن، موسیقی میتواند توجه ورزشکار را محدود و درنتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند. این تکنیکی است که بسیاری از دوندگان ماراتن و ورزشکاران ورزشهای سهگانه به آن بهعنوان مسئلهای مهم و مجزا مینگرند.
▪ دوم، موسیقی میزان برانگیختگی شخص را تغییر میدهد و بنابراین بهعنوان شکلی از تحریک که اهمیت زیادی در مسابقات دارد، مورد استفاده قرار میگیرد یا بهعنوان مسکّنی برای فرو نشاندن اضطراب ورزشکاران تلقی میگردد. یکی از عوامل مؤثر، تولید کاستهای صوتی است که ترکیبی هستند از موسیقی محرک و آثار کلامی که به مثابة راهکاری برای ایجاد اعتماد به نفس تلقی میگردند. همچنین نویسنده از موسیقی آرامبخش همانند پسزمینهای در تکنیکهای آرامشبخش استفاده میکند، که از طریق آموزشهای کلامی عموماً به کار گرفته شدهاند.
▪ سوم، موسیقی میتواند به دلیل وجود تشابهاتی بین ریتم و حرکات بدن انسان مفید واقع گردد. بنابراین تطابق موسیقی با ورزش، همواره افزایش راندمان شرکتکنندگان در تمرینات ورزشی را نمایان ساخته است.
▪ چهارم، در ارتباط با نکتة قبلی، خصوصیات ریتمی موسیقی از الگوهای مهارتهای فیزیکی تقلید مینماید، بنابراین موسیقی قادر است اکتساب مهارتهای حرکتی را افزایش داده و محیط آموزشی بهتری را ایجاد نماید. برای اثبات مدعی شواهدی در ورزشهای ژیمناستیک و شنا ارائه شده است.

● انتخاب موسیقی صحیح:
 

تحقیقات اخیر نشان میدهد که چهار عامل مهم و تأثیرگذار در خصوصیات برانگیزندة موسیقی وجود دارد. ▪ اول، به این علت که مردم به عکسالعمل نشان دادن نسبت به محرکهای ریتمیک، تمایل نهفتهای دارند. در حقیقت پاسخ ریتمیک به موسیقی، نهفتهترین عامل است.
▪ دوم، جنبههای هارمونیک و ملودیک موسیقی، اجرای شنونده را شکل میدهد و بر حالات روحی وی تأثیر میگذارد.
▪ سوم، مشخصة فرهنگیِ موسیقی از طریق پرورش فرهنگی ـ اجتماعی و موسیقیای که شخص قبلاً در معرض آن بوده، بر پاسخ شنونده تأثیرگذار خواهد بود.
▪ چهارم، عامل ارتباط که مربوط میشود به ارتباطات موسیقایی مفرط که توسط موسیقی برانگیخته شدهاند؛ به این معنی که صدا میتواند باعث ایجاد اصوات دیگری شود که فعالیتهای فیزیکی را خلق میکند. پاسخ ریتمیک و فاکتورهای موسیقایی در درونِ طبیعت موسیقی وجود دارد، حال آنکه تأثیرات فرهنگی و عوامل ارتباطی نسبت به موسیقی، عوامل خارجی محسوب میگردند.

● نتیجه:
 

موسیقی اغلب منبعی بکر برای انگیزش و الهام گرفتن در ورزش و تمرینات ورزشکاران محسوب میشود. یکی از مهمترین نکات که باید به یاد داشته باشیم این است که سلیقة موسیقایی در واقع امری بسیار شخصی است و به همین دلیل از توصیه برای انتخاب نوع موسیقی پرهیز شده است زیرا این مسئله کاملاً بستگی به تصمیم شخص دارد. به هر حال اکنون شما باید نسبت به عواملی که گوش فرا دادن به موسیقی در امر ورزش را ارزشمندتر میکند، هوشیارتر باشید. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:5  توسط محمد احسان  | 
راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . ارد بزرگ 

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز 

عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست . باربارا دی آنجلیسقانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینزاگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.آنتونی رابینز

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکوهنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .  ارد بزرگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:4  توسط محمد احسان  | 

پژوهشگران کشور موفق به طراحی و ساخت عمود پرواز با موتور جت شدند که این عمود پرواز قابلیت نصب انواع سنسورهای هواشناسی، سیستم ناوبری، دوربین و محموله های دیگر را دارد و به گفته محققان مجری طرح در مکانهایی که قابل دسترس نیست کاربرد بسیاری دارد. 

 پژوهشگران کشور موفق به طراحی و ساخت عمود پرواز با موتور جت شدند که این عمود پرواز قابلیت نصب انواع سنسورهای هواشناسی، سیستم ناوبری، دوربین و محموله های دیگر را دارد و به گفته محققان مجری طرح در مکانهایی که قابل دسترس نیست کاربرد بسیاری دارد. 
 

به گزارش راسخون به نقل از مهر ، فرهاد سبقت اللهی مجری طرح  با اشاره به جزئیات این طرح گفت: هواپیمای جت عمود پرواز با وزن 22 کیلو گرم طراحی و ساخته شد و قابلیت حمل 5 کیلوگرم محموله باری را دارد.

مجری طرح ادامه داد: این عمود پرواز قابلیت نصب انواع سنسورهای هواشناسی، سیستم ناوبری، دوربین و محموله های دیگر را دارد.

سبقت اللهی، مداومت پروازی این عمود پرواز را 35 دقیقه و سوخت مصرفی را GP4 عنوان کرد.

وی به کاربردهای این هواپیمای عمود پرواز اشاره کرد و به مهر گفت: این عمود پرواز به گونه ای طراحی شده که حتی در مکانهای غیر قابل دسترسی که امکان پرواز با سایر وسایل پرنده نیست می توان با استفاده از این سیستم ماموریت های مورد نظر را انجام داد از این رو در حوزه هایی چون کنترل ترافیک،‌ راهداری،‌ مرزبانی،‌ جنگلبانی، نقشه برداری و ‌فیلمبرداری از مناطقی که به راحتی قابل دسترسی و عبور نیستند کاربرد دارد.
 
این محقق با تاکید بر اینکه این هواپیما در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده است خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقداماتی برای تولید انبوه این هواپیما در دستور کار داریم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 17:0  توسط محمد احسان  | 
شاید بتوان این موضوع را از ویژگیهای منحصر به فرد عصر جدید به شمار آورد كه شركتها و بنگاههای صنعتی و اقتصادی و تجاری كوچك و نوپا با رشد سریع و بهتآور خود، بهعنوان رقیب جدی شركتهای بزرگ و باسابقه به میدان میآیند و حتی در این رقابت سخت و پرتنش پیروز میشوند. نگاهی به فهرست شركتهای برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست چنددهه گذشته بهخوبی گواه این واقعیت است. شركت رایانهای دل (DELL CORPORATION) یكی از مثالها و الگوهای مطرح در این زمینه است. شركتی كه تنها دودهه پیش با همت و جدیت و خلاقیت جوانی ۱۹ ساله و گریزان از درس و دانشگاه، تنها با سرمایه ۱۰۰۰ دلار شكل گرفت و به سرعت باابداع روش فروش مستقیم اینترنتی رایانه و سیستمهای آن به شركتی چندمیلیارد دلاری با بیش از ۶۰ هزار كارمند در ۱۵۰ كشور جهان تبدیل شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 16:57  توسط محمد احسان  |